O szkole

Ogólne informacje o Szkole Polskiej w Cavan

Szkoła Polska w Cavan to szkoła prowadzona i nadzorowana przez Ministra Edukacji Narodowej. Kierownikiem szkoły od początku jej powstania (październik 2007 r.) jest mgr Agnieszka Adamska.
W szkole realizowana jest podstawa programowa stanowiąca załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2019r. o organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą na podstawie art. 47 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz.1148, 1078 i 1287)
Nasi uczniowie otrzymują państwowe świadectwa ukończenia klasy / szkoły. Podobnie Szkoły Polskie w Dublinie, Limerick, Cork i Waterford. Promocja uczniów odbywa się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej. Szkoła funkcjonuje w ramach organizacyjnych Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w Warszawie. Świadectwa szkolne wydawane przez Szkoły Polskie NIE są podstawą do przyjęcia lub odmowy przyjęcia dziecka do szkoły w Polsce.

Uczniowie polscy przebywający za granicą spełniają obowiązek szkolny i obowiązek nauki w szkołach w krajach pobytu. Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232, z poźn. zm.) każdego ucznia przybywającego lub powracającego z zagranicy przyjmuje się do szkoły w Polsce na podstawie:
1)świadectwa ( zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą, w której uczeń realizował obowiązek szkolny oraz ew. ostatniego świadectwa wydanego w Polsce;
2) sumy lat nauki szkolnej ucznia.

Różnice programowe z zajęć lekcyjnych realizowanych w klasie, do której uczeń przechodzi, są uzupełniane na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia.
Głównymi dokumentami Szkoły Polskiej w Cavan są : Statut i Regulamin Szkoły (dostępne na stronie internetowej szkoły). Szkoła jest bezpłatna . Jedyną opłatą , jaką mogą wnosić rodzice , jest nieobowiązkowa składka na działalność statutową Rady Rodziców ustalana na początku każdego roku  szkolnego. Za zebrane pieniądze Rada Rodziców zakupuje nagrody za konkursy szkolne, dofinansowuje wycieczki i imprezy szkolne, zapewnia utrzymanie czystości w szkole itp., zgodnie z Regulaminem Rady Rodziców. Szkolą Polska w Cavan zatrudnia wyłącznie wykwalifikowanych nauczycieli posiadających pełne uprawnienia do nauczania danego przedmiotu. Kilkoro nauczycieli posiada kwalifikacje  do nauczania drugiego przedmiotu. Wszyscy nauczyciele ustawicznie podnoszą swoje kwalifikacje, Biorąc udział w licznych szkoleniach, kursach i warsztatach.