Deklaracja dostępności serwisu

Deklaracja dostępności Szkoły Polskiej im. Ireny Sendlerowej przy Ambasadzie RP w Dublinie z siedzibą w Cavan

Szkoła Polska im. Ireny Sendlerowej przy Ambasadzie RP w Dublinie z siedzibą w Cavan zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Polskiej im. Ireny Sendlerowej przy Ambasadzie RP w Dublinie z siedzibą w Cavan.

 • Data publikacji strony internetowej: 2013-01-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-02-06

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób Głuchych.

Wyłączenia

 • Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób Głuchych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-02-01
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-02-06

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Agnieszka Adamska.
 • E-mail: cavan@orpeg.pl
 • Telefon: 00353 86 040 9836

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: dyrektor Szkoły Polskiej im. Ireny Sendlerowej przy Ambasadzie RP w Dublinie z siedzibą w Cavan
 • Adres: Szkoła Polska w Cavan,
  Kilmore Diocesan Pastoral Centre,
  Cullies,
  H12 E5C7 Cavan
  Co. Cavan
 • E-mail: cavan@orpeg.pl
 • Telefon: 00353 86 040 9836

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wjazd na teren szkoły od glównej ulicy (srebrną bramą). Wejście do szkoły po prawej stronie budynku z podjazdem dla wózków inwalidzkich.
Osoby niepełnosprawne ruchowo otrzymają niezbędną pomoc personelu Szkoły po uprzednim, telefonicznym  powiadomieniu dyrektora, nauczyciela lub obsługi szkoły. Budynek Szkoły posiada windę (dostępna po poinformowaniu o takiej potrzebie pracownika szkoły).
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.